تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - دیگر زمان مهم نیست.رد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


عکسی از تو میگیرم، با چشمــهام
توی ذهنم می برمش چاپخـــانه،
چاپش می کنم.
مغـــازۀ کوچکیست در همان حوالی.
یک قاب میگیرمـــ
و عکست را قاب می کنم.
خانه ام کمی دورتر استـــ
توی کوچــه های رگ،
راه می روم.
سـوار تاکسی خون می شوم، دربست.
آن طــرف بلوار قلبـــ
پیاده می شومـــ
و باقی راه را،
می سپارم به پاهای خودم.

***
ساعت را از روی دیوار برمی دارمـــ
باتری هاش را درمی آورم
عکست را می گذارم به جاش.
با یک لیوان چای در دستمــ
خیـــره می شوم به عکس،
دیگر زمان مهم نیست.
فصل ها از دستم در می روند
ثانیه ها و روزها و هفته ها همـــ.
ولی عجیب است
هروقت از خانه می زنم بیرون،
درختان سبـــز اند.
F.S.R

چهارشنبه 19 تیر 1392 | 12:18 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin