تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - صفحۀ حوادثـــرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


روی نیکمت پارک می نشینی
روزنامهـ را باز می کنــی.
از بختت "صفحهـ حوادثـــ".
و فکر می کنی
به حادثه های
زندگیِ خودت.
چنــد دقیقه بعد:
یک نیمکت خالی
یک روزنامۀ مچالهـ
و قطره اشکی که
روی نیمکتـــ جا مانده.
F.S.R

جمعه 21 تیر 1392 | 12:47 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin