تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - راست ترین حرفِ جهانرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


این طرف؛
پیش از آن که پدر از خانه خارج شود
پسر کوچکش را در آغوش گرفت
گفت: وقتی جنگ را بردیم،
برایت کیک می خرم، جشن میگیریم
مادرت دوباره می خندد.

آن طرف؛
پسربچه از ترس خوابش نبرد
بیدار شد، رفت پیش پدر خوابید.
پدر دست پسر را بوسید
آرزو کرد بمب
رویاهای کودکش را نخراشد.
پسر گرد و غبار را از رویِ
رویایِ پیروزیِ پدر پاک کرد.

وقتی راست ترین حرفِ جهان
برای کودکِ کوچک،
حرف پدر باشد،
شادی یک پسربچه
در گرو گریۀ پسربچۀ دیگری می شود!
F.S.R

شنبه 12 مرداد 1392 | 15:45 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin