تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - گذشتِ زمانرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


قانون دنیا همین است!
گذشتِ زمان چای داغ را سرد،
گذشتِ زمان لباس های خیس را خشک،
گذشتِ زمان ردپاهای تو را که روی برف مانده، پاک می کند.
گذشتِ زمان آلزایمرِ ناخواسته می آورد.

من خیره شده ام به چایِ سردم
می دانم که گذشتِ زمان تو را هم...
سرد می کند!
F.S.R

جمعه 18 مرداد 1392 | 22:41 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin