تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - تَداومــرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


و عشق این بار
به جای این که
فاصلۀ بین ما را کم کند،
داشت برای تداوم خودش
دورِمان می کرد.
F.S.R

جمعه 8 شهریور 1392 | 10:53 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin