تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - کوچرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


من عاشق می شوم
تو می شوی بهانۀ تمامِ خنده هایم!

دیگر زمستان شده برای
این پرندۀ پشتِ پنجره ام؛
گفته ام کوچ کند به گرم ترین نقطۀ
جهانِ من؛
چشم های تو!

این عاشقانه ترین قصۀ جهان است:
تو  می خندی، من دیوانه می شوم
من نمی خندم، تو دیوانه می شوی!

فاطمه
مهر 92


دوشنبه 15 مهر 1392 | 17:08 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin